Aktywni z Lublina

545245_together.jpgBędąc na emeryturze, wielu Polaków martwi się, co robić z wolnym czasem. W Lublinie program aktywacji seniorów, stanowić może doskonały przykład właściwego podejścia do tego tematu.

Szczególnie aktywny jest w tym zakresie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który oprócz standardowych zajęć dydaktycznych - wykładów i sekcji naukowych, prowadzi także działalność woluntarystyczną na rzecz osób starszych (należących i nie należących do LUTW), głównie w ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów TWWP, powstałego w 2002 roku we współpracy z Fundacją Samaritanus.

Centrum Aktywacji Seniorów udziela informacji o urzędach, stowarzyszeniach i instytucjach adresujących działania do osób starszych. Informuje seniorów o interesujących ich sprawach socjalnych, zdrowotnych i lecznictwie oraz niepełnosprawności i inwalidztwie. Udostępnia im niezbędne materiały informacyjne drukowane i za pośrednictwem Internetu. A także prowadzi dla seniorów bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, gerontologiczne, geriatryczne, podatkowe i inne. Wspiera ich w konkretnych życiowych potrzebach.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie bierze udział w międzynarodowym programie Grundtvig 2 – „Otwarte Drzwi Europy”, który daje możliwość współpracy z seniorami z Niemiec, Hiszpanii, Malty i Włoch, a w perspektywie także z innych krajów. Współdziała z różnymi stowarzyszeniami i fundacjami, w tym z Fundacją Samaritanus, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum 50 + Seniorzy XXI wieku i innymi podmiotami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz przestrzegania należnych seniorom praw obywatelskich, a zwłaszcza przeciwdziałania ich dyskryminacji i wykluczenia oraz udzielania im niezbędnej pomocy.

Natomiast Klub Aktywnego Seniora organizuje zajęcia klubowe służące aktywizacji kulturalnej osób starszych, prowadzi zajęcia rehabilitacyjne dla starszych mieszkańców Lublina, wspiera osoby zamieszkujące Dom Pomocy Społecznej poprzez kontakty indywidualne i spotkania grupowe oraz udziela pomocy pracownikom.

22 lata w służbie seniorów przyniosło wiele doświadczeń, zmobilizowało do aktywności intelektualnej i profilaktycznej kilka tysięcy osób starszych. LUTW zyskał uznanie władz i mieszkańców. Rosnąca liczba chętnych zmusiła do zmian struktury LUTW w kierunku zmniejszenia ilości słuchaczy i podniesienia jakości kształcenia.

Jak widać, Lublin dba o swoich seniorów, starając się wspierać ich w codziennym życiu i motywować do aktywności. Podobna sytuacja dotyczy przede wszystkim dużych miast, w których Uniwersytety Trzeciego Wieku mają coraz większy wpływ życie społeczne, a liczba powstających filii UTW świadczy o wzrastającej liczbie osób starszych, które nie poddają się losowi.

Źródło: UTW Lublin

 
Polityka Prywatności